Klauzula informacyjna

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej jako „RODO”, informuje się, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku, zwany dalej „Administratorem”. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: swidnikszkoladyr@op.pl telefon 18 33 35 077. Można również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: aflorek@poczta.fm  lub telefonując pod numer 18 33 35 077.

2)  Pani/Pana/dziecka dane osobowe zebrane podczas rekrutacji i edukacji przetwarzane będą w celach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest art.6 ust. 1 lit. a) i c) i art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w związku z art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prowadzenie przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  1. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. b) inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych ze Szkołą Podstawową w Świdniku przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku.

 

5) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6) Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres wyznaczonym właściwym przepisem prawa.  

7) Pani/Pan ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) Przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego ucznia i rodzica, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

10) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.