Samorząd Uczniowski

Rada Uczniowska w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodniczący Samorządu Szkolnego – Ignacy Kutek – uczeń klasy VII
Zastępca przewodniczącego – Franciszek Stanisz – uczeń klasy VII
Sekretarz – Julia Klimek– uczennica klasy VI

Skarbnik - Maciej Dudka - uczeń klasy VIII

Samorząd Uczniowski przyjął w swojej pracy w roku szkolnym 2023/ 2024 ciekawe zadania.

Cele pracy samorządu :

- promowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w różnego rodzaju imprezach kulturalnych oraz akcjach charytatywnych
- współorganizowanie uroczystości szkolnych oraz obchodów państwowych zawartych w terminarzu imprez szkolnych na dany rok szkolny
- dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
- kształtowanie patriotycznych postaw uczniów oraz pogłębianie zainteresowań z zakresu różnych dziedzin wiedzy i kultury ( w tym także kultury fizycznej )
- dbanie o dobrą współpracę między uczniami i nauczycielami oraz dyrekcją szkoły w ramach realizacji celów wychowawczych
- kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów
- wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz kształtowanie umiejętności współpracy w ramach realizacji poszczególnych zadań
- wpajanie zasad „zdrowej” rywalizacji i motywowanie do wysiłków na rzecz klasy oraz szkoły
- kształtowanie umiejętności działania w zespole, tworzenia warunków do aktywności społecznej i wzmacnianie samodyscypliny uczniów
- rozwiązywanie bieżących problemów i kwestii spornych między uczniami i zespołami klasowymi
- organizowanie czasu wolnego od zajęć ( np. dyskoteki, konkursy ),zbiórka pieniędzy ( głównie poprzez organizowanie płatnych dyskotek ) w celu zakupu sprzętu i nagród dla uczniów
- współpraca z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki, troska o powierzone środki dydaktyczne, należyte ich wykorzystanie i zabezpieczenie, a także estetyczne i funkcjonalne urządzenie sal lekcyjnych
- przestrzeganie terminowego, punktualnego i dokładnego wywiązywania się uczniów z obowiązków szkolnych ( m. in. w zakresie frekwencji, spóźnień, terminowego wykonywania prac ).